Foreldrebetaling

Emaus barnehage følger til enhver tid maksprisen som blir vedtatt av Stortinget.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3 sier at foreldrebetaling for et barn i barnehage skal utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede person – og kapitalinntekt.

For 2018 er maksprisen for en heltidsplass per år 32 010,- kroner. Eventuelle kostpenger kommer i tillegg. Det vil si at alle husstander som har en inntekt lavere enn 533 500,- kroner har krav på lavere foreldrebetaling på bakgrunn av søknad.

Forskriften definerer husholdning som, ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene eller har felles barn.

 

Gratis kjernetid for 3-,4- og 5-åringer

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2016 ble denne ordningen utvidet til også å innbefatte 3-åringer. Inntektsgrensen er fra 1. august 2018, satt til 533 500 kroner.

Om dere har krav på noe av dette må dere selv søke kommunen om redusert foreldrebetaling. Skjema finnes på kommunens hjemmeside eller det kan fås hos daglig leder.