NLM-barnehagene AS, avd Emaus barnehage sine vedtekter

VEDTEKTER
FOR EMAUS BARNEHAGE, 1912 ENEBAKK

1. Eier

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver Emaus barnehage, 1912 Enebakk gjennom NLM-barnehagene AS. Styret for aksjeselskapet er ansvarlig organ for barnehagen og det organet som representerer eieren. Eier kan ikke hente utbytte fra barnehagedriften.

2. Formål

a) Barnehagelovens formålsparagraf

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.

b) Eiers formål for barnehagen

Barnehagen skal, i nær forståelse og samarbeid med hjemmet, hjelpe til med å gi barna kris­ten oppdragelse i et godt og trygt miljø.
Den skal gi gode utviklings- og aktivitetsmulig­he­ter og utvikle barnas evne og vilje til å samarbeide med andre, bære ansvar og ha omsorg for med­mennesker, både i Norge og mellom andre folkeslag.

3. Forvaltning av barnehagen

Barnehagen blir drevet i samsvar med Den Norske Kirkes bekjennelsesskrifter, Lov nr 064 av 17. juni 2005 om barne­hager og forskrifter til loven, rammeplan for barnehager, og de forskrif­ter og retningslinjer som departementet til enhver tid
fastsetter. I samsvar med barnehage­lovens § 1a andre ledd, blir barnehagen drevet med et kristent formål. Kristen tro, etikk og menneskesyn skal være grunnlaget for alt som barnehagen foretar seg. Barne­hagens vedtekter og årsplaner skal bygge på samme grunnvoll og være med i grunnlaget for driften av barnehagen.

4. Avtale om drift

Barnehagen blir drevet i henhold til samarbeidsavtale med Enebakk kommune.

5. Opptak av barn

Etter barnehagelovens § 12 skal alle godkjente barnehager i kommunen samarbeide om opp­tak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hen­syn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket.

Opptaksmyndighet

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.

Opptakskrets

Barn fra hele kommunen kan søke om opptak i barnehagen. Hvis barnehagen
har ledige plasser etter at samordnet opptak er gjennomført, kan barn fra andre kommuner søke om opptak.

Opptakskriterier

Ved opptak prioriteres barn i denne rekkefølge:

a) Barn med nedsatt funksjonsevne, i samsvar med barnehagelovens § 13, og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester §§ 4-12 og 4-4, annet og fjerde ledd.

b) Barn til ansatte.

c) Søsken av barn som har plass i barnehagen.

d) Tilstrebe en hensiktsmessig alderssammensetning og sikre en forsvarlig drift.

Står to søknader likt, vil opptak skje etter søknadsdato.

Opptaketslengde

Tilbud om barnehageplass gjelder fra opptaksdato, angitt i brev med tilbud om barnehage­plass, og fram til skolepliktig alder.

Opptakstidspunkt og oppsigelsesfrist

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptaksprosess.
Daglig leder kan, etter skriftlig søknad, tilby barnehageplass utenom hovedopptak.

Oppsigelse skal være skriftlig. Gjensidig oppsigelsestid av barnehageplass er 2 måneder, regnet fra 1. dag i måneden etter at oppsigelsen er skrevet. Oppsi­gelse fra barnehagens side krever saklig grunn. Oppsigelse fra foreldre/foresattes side mottatt, av barnehagen etter 1. april, medfører plikt til å betale foreldrebetaling ut barne­hageåret, så sant barne­hagen ikke får inn et nytt barn i oppsigelsesperioden.
Oppsigelsestiden gjelder også for barn som det er takket ja til plass for, men der foreldre/foresatte ombestemmer seg.

Klageadgang

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på av­slag om å få sitt første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehagelovens § 13 klage dersom de ikke får plass (se ’Opptakskriterier’, pkt a).

Alle klager må fremsettes skriftlig til kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og de grunner som klagen støtter seg til.

Reglene for klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barne­hage, forskrift 2005-12-16 nr. 1477.

6. Foreldrebetaling

Barnehagelovens § 14 forplikter offentlige myndigheter til å behandle alle godkjente barne­hager likeverdig i forhold til offentlige tilskudd. Så
lenge stat og kommune følger opp bestem­melsen i barnehageloven, vil barnehagen følge statens bestemmelser om foreldrebetaling. Barnehagen har et eget reglement om foreldrebetaling.

7. Mislighold

Hvis betaling for barnehageplass ikke er mottatt i løpet av den måneden betalingen gjelder for, vil foreldre/foresatte motta en purreinkasso. Blir heller ikke denne betalt innen 14 dager, går saken til inkasso.

Hvis det skyldes foreldrebetaling for mer enn 1 måned, har barnehagen rett til å si opp barnehageplassen. Dette gjelder også når barn gjentatte ganger blir hentet etter at avtalt oppholdstid er overskredet.

8. Arealutnytting

Barnehagen har et samlet leke- og oppholdsareal på 220 m² og følger kommunens norm for arealutnytting på 5,3m² pr barn under 3 år og 4 m² pr barn over 3 år.

9. Åpningstider/ferieordning

Barnehagen blir drevet som heldagsbarnehage og er for barn i alderen 1 - 6 år.
Åpningstiden er fra kl. 07.00 til kl. 17.00 mandag – fredag. Barnehagen er stengt i føl­gende perioder:
julaften, mellom jul og nyttår og i påskeuken. Eventulet inntil 3 uker i fellesferien. I løpet av året er barnehagen i tillegg stengt 5 kurs- og planleggingsdager.

Barn skal ha 4 ukers ferie i løpet av et barnehageår; 3 av disse skal være
sammenhengende.

10. Foreldreråd

Etter barnehagelovens § 4 skal barnehagen ha et foreldreråd som består av alle for­eldr­e/ fore­satte til barna i barnehagen. Foreldrerådet skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Forel­drerådet skal også ta initiativ til dugnader i barnehagen og hjelpe til med å gjennomføre disse. Foreldrerådet velger selv leder og sekretær. De er foreldrenes representanter i SU.

11. Samarbeidsutvalg

I følge barnehagelovens § 4 skal barnehagen ha et samarbeidsutvalg (SU) som skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det består av
foreldre/foresatte og an­satte i barnehagen, slik at hver gruppe har 2 representanter. Hvis barnehagen har mer enn to avdelinger, antall representanter fra disse to gruppene økes. Eier velger 2 representanter til SU, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Kommunen kan også velge en representant til samarbeidsutvalget. Eiers representanter velges for 2 år, de øvrige for 1 år.

Daglig leder i barnehagen er samarbeidsutvalgets sekretær, forbereder sakene, setter opp sak­liste og kaller inn til møte i samråd med leder i SU.

NLMs regionleder, eller den regionstyret har valgt, har møte- og talerett i SU.

Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene. Det skal ha informasjon om budsjett og regnskap. Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal ikke behandles av samarbeidsutvalget.

12. Dugnad

Foreldre/foresatte som benytter barnehageplass, plikter å delta på inntil 4 timer dugnad pr barnehageår, arrangert av barnehagen og foreldrerådet.
Samarbeidsutvalget fastsetter antall dugnadstimer. Dersom pliktig dugnad ikke gjennomføres, skal det svares en ekstra foreldre­betaling pr mislig­holdt dugnadstime, fastsatt av samarbeidsutvalget.

13. Eierstyret

Eier utnevner et eierstyre for barnehagen. Denne skal være eiers lokale organ som bistår dag­lig leder med oppgaver i henhold til instruks for eierstyret.

14. Internkontroll

Barnehagen skal foreta internkontroll etter gjeldende regler og forskrifter.

Barnehagen bruker PBL HMS.

Link til forskriften om Miljørettet helsevern i barnehager og skoler:

http://www.lovdata.no/for/sf/ho/ho-19951201-0928.html

Link til internkontrollforskriften:

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19961206-1127.html

15. Ansvar

Barnehagen tegner ulykkeforsikring for barn som har fått plass i barnehagen.
Forsikringen dekker barnet 24 timer i døgnet gjennom hele året. Dekningen er p t 500.000 kroner ved inva­liditet og 50.000 kroner ved død.

16. Iverksetting og endringer

Vedtektene for Emaus barnehage, Enebakk, gjøres gjel­dende fra 23. august 2012.

Lokale tilpasninger av vedtektene skal godkjennes av eierstyret i barnehagen, så sant
det ikke gjelder endringer av prinsipiell art. I så fall skal endringene godkjennes av styret for NLM-bar­nehagene AS

Vedtektene ble godkjent av styret for NLM-barnehagene 10. november 2010.

Endring av punkt 3 15. mai 2012.

Godkjent av eierstyret for Emaus barnehage 23. august 2012.